PRIVACY

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht m.b.t. uw gegevens en alles wat u mij vertelt, conform de AVG, die ik heel serieus neem. Het doorgeven van informatie aan (bedrijfs-)artsen of werkgevers, zal alleen geschieden na uw toestemming. Ik ben gehouden aan de Ethische code van de beroepsvereniging NVAGT, de LVPW en de RBCZ.

 

ALS U EEN KLACHT HEEFT

Wanneer u een klacht heeft over mijn beroepsmatig handelen, bespreekt u dit dan zo snel mogelijk met mij, waarschijnlijk komen we samen tot overeenstemming. Mocht dit niet lukken, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de NVAGT of u kunt terecht bij SCAG, de geschillencommissie voor de complementaire zorg, waarbij ik aangesloten ben. 

 

BETALINGSVOORWAARDEN

  1. Afspraken dienen minimaal 48 uur van te voren afgezegd te worden. Voor afspraken die later, of die niet worden afgezegd wordt het tarief wel in rekening gebracht.
  2. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.
  3. Facturen worden u digitaal toegezonden, per mail, ongeveer eens per twee weken.
  4. Bezwaren over de factuur kunnen uitsluitend schriftelijk/per e-mail worden ingediend binnen een termijn van 7 dagen na factuurdatum. Bij uitblijven hiervan wordt de declaratie als juist en vaststaand aangemerkt.
  5. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht indient bij enigerlei instantie over tarief en/of behandeling.
  6. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  7. Bij betalingsachterstand behoud ik mij het recht voor verdere werkzaamheden op te schorten.
  8. Alle incassokosten verbonden aan de incasso van de vorderingen komen ten laste van de debiteur.